Regulamin

1. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie.

2. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy.

3. Bilet można wykupić w jedną lub obie strony o określonym terminie, z określonym adresem.

a) w okresach przedświątecznych i poświątecznych odpłatność za bilety dokonywana wyłącznie przelewem na konto bez możliwości rezygnacji i zwrotu wpłaty.

4. Rezerwacja dokonywana jest telefonicznie- forma SMS, lub email.

5. Karnety promocyjne ważne są tylko z wpisanymi danymi osobowymi pasażera, przekazywanie osobom trzecim grozi utraceniem karnetu.

6. Wyjazd lub powrót nie potwierdzony telefonicznie przez pasażera w dzień poprzedzający wyjazd ( do godziny 19:00 wyjazdy wieczorne, do godziny 12:00 wyjazdy poranne) jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.

7. Rezygnacji z przejazdu można dokonać na 24 godziny przed wyznaczona godzina wyjazdu w innym razie pasażer zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu biletu. Rezygnacje należy wysłać w formie SMS lub email.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem
mikrobusu.

9. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ,spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających pod rygorem zerwania umowy przejazdu.

10 . Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer: jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu, dopuścił się wykroczeń celno-skarbowych.

11. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości od 30 do 110 euro na rzecz kosztów czyszczenia (np.zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp. )

12. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte odpowiedzialnością Przewoźnika. Za bagaż znajdujący się w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

13. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.

14. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin (w zależności od miejsca awarii). Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych ( awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

16. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

17. Rezerwacja przejazdu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu firmy Speedy Gonzales.